Zondag 5 juni 2022

Geertekerk Utrecht – 19:30 tot 20:30 uur
Bachcantate: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe – BWV 34
Inleider: Jacqueline Broeyer

Dirigent: Gerrit Maas